Absolvovala pětileté magisterské studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2008 pracuje v Ambulantním centru občanského sdružení Laxus, které poskytuje služby uživatelům drog a jejich rodinám. Zde také vede volnočasovou aktivitu pro klienty centra – nácvik relaxací.

Během studia absolvovala stáže v mnoha zařízeních, především v psychiatrických léčebnách v ČR, dlouhodobě pak v Dětském diagnostickém ústavu. Dva roky byla dobrovolníkem v Bílém kruhu bezpečí, kde se také věnovala primární prevenci na základních školách.

V posledních letech se účastnila mnoha kurzů a seminářů, především výcviku v telefonické krizové intervenci, motivačních rozhovorů, kurzů relaxací, naposledy dokončila dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Specializace

  • adiktologické služby
  • krizová intervence