Ukončené projekty

Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém

Od července 2011 do dubna 2013 byl realizován grantový projekt „Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém“. V rámci projektu byl implementován Systém řízení kvality sociálních služeb (dále „Systém QMSS“) v 8 zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém kraji (BERENIKA-Vysoké Mýto, sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám; Centrum sociálních služeb Naděje Broumov – úsek pečovatelské služby; Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice; Fokus Vysočina; MIREA denní stacionář, o.p.s.; Šance pro Tebe, o.s.; Sociální služby Lanškroun; ÚSP pro mládež Kvasiny).  Příjemcem dotace je firma EuroProfis, s.r.o. spolu s občanským sdružením JOB o.s., kteří již tento Systém QMSS vytvořili a pilotně ověřili v 6 zařízeních různých typů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v letech 2009 – 2010. Toto je již druhý projekt tohoto typu, který je zaměřen na nově vybrané poskytovatele soc. služeb.

Na začátku srpna 2011 se uskutečnilo Úvodní setkání, kterým začal projekt „Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém“, CZ.1.04/3.1.03/66.00095. Od konce srpna do konce září 2011 byla provedena u všech 8 poskytovatelů soc. služeb analýza podmínek realizovatelnosti. Tým konzultantů s celým implementačním týmem daného zařízení zkontroloval připravenost poskytovatele na implementaci systému QMSS ve 3 oblastech – záměry organizace, dostatečná kapacita pracovníků, zkušenosti vedení a pracovníků se zaváděním systému kvality a finanční oblast z několika hledisek. Během září a října 2011 u všech 8 poskytovatelů soc. služeb proběhla analýza výchozího stavu. Porovnávali se stanovené cílové stavy jednotlivých struktur systému QMSS s úrovní jejich naplnění v dané organizaci. Zjištěné výsledky se projevily v tzv. Implementačním plánu.

V každém z 8 zařízení proběhlo celkem 12 konzultačních schůzek týkající se přímo implementace. Schůzky-konzultace začaly v listopadu 2011 a ukončeny byly v říjnu 2012. Na schůzkách se postupně probíraly jednotlivé struktury systému QMSS (struktura záměrů, struktura poskytovaných služeb, organizační struktura, struktura procesů, struktura dokumentace) a tvořily se závazné výstupy. Během konzultací byly členům implementačního týmu daného zařízení cíleně předávány informace a zkušenosti s implementací systému QMSS a byli podporováni při tvorbě výstupů. V závěru konzultací byla sestavena a mezi zaměstnance zařízení distribuována pravidla týkající se fungování a udržování systému QMSS.

U každého z poskytovatelů proběhly za dobu implementace systému QMSS dvě supervize. V lednu a únoru 2012 proběhla první supervize u všech poskytovatelů služeb, druhé probíhaly v červenci a srpnu 2012. Cílem byla podpora procesu implementace systému QMSS v zařízeních z pohledu jejího interního řízení, podpory týmové spolupráce, komunikace, koordinace a delegování úkolů z ní vznikajících. Jednalo se o zaměření na oblast řešení interpersonálních vztahů, motivace, řešení nestandardních situací a přenosu informací. Supervize tedy řešila témata spojená s řízením implementace a řízení lidí, nikoli problematiku zavádění systému QMSS.

V listopadu 2012 a lednu 2013 proběhlo hodnocení implementace. Cílem zhodnocení implementace bylo provést hodnocení implementace systému QMSS z vícero pohledů, tedy potvrzení míry zavedení systému v dílčích strukturách a míry provázanosti systému napříč strukturami. V každém zařízení se uskutečnily 2 typy auditů – interní a externí. Interní audity u všech poskytovatelů sociálních služeb proběhly v listopadu 2012. Oba typy auditů objektivizují celkové hodnocení implementace.  Interní audity v jednotlivých zařízeních provedly interní auditorské týmy (IAT) složené z vedoucího hodnotitele a dvou auditorů. Realizací je podpořena kompetence členů IAT ze zařízení a bude podpořena vize budoucích interních auditorů. Externí audity proběhly v lednu 2013 a provedly je externí auditorské týmy (EAT) složené z vedoucího hodnotitele – externího auditora a hodnotitele – externího auditora (supervizoři, kteří se nepodíleli na supervizi v daném zařízení). Realizací externího auditu se podpořila kompetence pracovníků zařízení v oblasti vnímání souvislostí systému QMSS, popisu vlastní praxe, hledání důkazů a schopností argumentovat v rámci externího prověřování.

Dne 8.2.2013 proběhlo Závěrečné setkání s poskytovateli k auditům, jehož cílem bylo shrnutí výstupů auditů, podání zpětné vazby a zodpovězení dotazů účastníků a uzavření aktivity zaměřené na interní a externí audity systému QMSS. Závěrečné setkání potvrdilo, že audity byly vhodným nástrojem pro zhodnocení průběhu implementace a umožnili definovat doporučení k další práci na systému, což přispělo významně k zajištění udržitelnosti výstupů projektu a vytvořilo předpoklady pro důstojné ukončení projektu formou závěrečné konference.

Dne 5. dubna 2013 byla uskutečněna Závěrečná konference projektu. Cílem konference bylo sumarizovat, vyhodnotit a prezentovat výsledky všech aktivit projektu se zaměřením na vzájemné seznámení poskytovatelů sociálních služeb a zástupců jednotlivých krajských úřadů s výsledky a výstupy implementace systému, zhodnocení implementace, společné sdílení zkušeností a zážitků z implementace a hodnocení systému QMSS pracovníkům poskytovatelů, členům realizačního týmu a zástupcům zadavatele a získání zpětné vazby od pracovníků poskytovatelů. Účast na konferenci byla otevřena i zástupcům dalších poskytovatelů a pracovníkům krajských úřadů, kteří projevili zájem seznámit se se systémem QMSS a zkušenostmi s jeho implementací. Pozvání obdrželi také představitelé regionálních médií. Závěrečná konference potvrdila přínos systému QMSS pro všechny organizace, které tento systém implementovaly. Nikdo z účastníků – implementujících zařízení nedeklaroval, že by implementace pro ně nebyla přínosem. Všechny služby prezentovaly své znalosti na dobré úrovni, což samo o sobě svědčí o tom, že systém řízení je zároveň i systémem učení, který rozvíjí všestranně dovednosti týmů.

Při závěrečné evaluační schůzce na konci projektu byl projekt zhodnocen jako úspěšný, naplnil všechna očekávání s ním spojená, a ukázalo se, že pro životaschopnost systému QMSS je potřebný jeho další rozvoj ve smyslu zlepšujících úprav jak v požadavcích systému, tak ve způsobu jeho implementace (systém se musí sám od sebe učit). Cílem těchto úprav by mělo být zefektivnění přínosu systému pro organizace a zefektivnění způsobu jeho implementace. Další rozvoj je nezbytný u jakéhokoliv systému řízení kvality, který má být životaschopný, dlouhodobě udržitelný a prospěšný dané organizaci.

Průběh projektu potvrdil důležitost optimálního nastavení podmínek realizovatelnosti systému QMSS. Systém se nejlépe dařilo implementovat v těch organizacích, které měly vytvořeny dostatečné podmínky především v oblasti personální (stabilní, motivovaný tým s předchozími zkušenostmi s řízením kvality).

Velmi důležitou roli ve všech fázích implementace i realizace projektu, hrála na straně poskytovatelů jejich kultura, která se významně podílela na míře úspěšnosti implementace.

 

Inovace systému kvality sociálních služeb

Občanské sdružení JOB, společně s organizacemi Quip a SKOK se od 1. září 2012 v roli subdodavatele podílí na řešení veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí Inovace systému kvality sociálních služeb, kterou realizuje občanské sdružení INSTAND.

Veřejná zakázka MPSV s názvem Inovace systému kvality sociálních služeb je realizována v rámci stejnojmenného Individuálního projektu MPSV, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem veřejné zakázky je vytvoření podmínek pro zefektivnění systému kontroly kvality sociálních služeb. A to zejména prostřednictvím systémové úpravy legislativní a metodické. Aktivitami, které směřují k naplnění systémových úprav, jsou revize standardů kvality sociálních služeb a zákonných povinností poskytovatele, aktualizace pravidel výkonu inspekcí a metodických postupů inspektorů, právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.

Základní informace o projektu inovace systému kvality sociálních služeb

Celkovým cílem projektu je revidovat systém kvality sociálních služeb a zefektivnit systém kontroly. Realizace je zaměřena na zkvalitnění metodických, koncepčních a legislativních změn a jejich kontrolu v České republice.

Projekt je rozčleněn do šesti základních klíčových aktivit:

  1. Revize standardů kvality sociálních služeb a  zákonných povinností poskytovatele.
  2. Aktualizace pravidel výkonu inspekcí a  metodických postupů inspektorů (metodika inspekcí).
  3. Vstupní vzdělávací program pro inspektory –  úředníky (zaměstnance krajských poboček Úřadu práce).
  4. Průběžné udržování jednotnosti systému inspekcí a  kompetencí inspektorů (metodická a konzultační setkávání zaměstnanců krajských poboček Úřadu práce, kteří vykonávají agendu inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaných odborníků – inspektorů kvality sociálních služeb a zaměstnanců krajských úřadů), revize vedení      Seznamu inspektorů, realizace kolokvií, hodnocení inspekčních zpráv, konference).
  5. Právní návrhy změny systému kvality a inspekcí.
  6. Publicita projektu.

Tyto klíčové aktivity budou realizovány postupně s důrazem na konzultační proces s relevantními aktéry (inspektoři – úředníci krajských poboček Úřadu práce s agendou kvalita sociálních služeb, zaměstnanci krajských úřadů – osoby zapojované do týmu inspekce poskytování sociálních služeb, specializovaní odborníci – inspektoři kvality sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb a jejich střešní a profesní organizace) a diseminaci výstupů aktivit.

Období realizace: 1. 9. 2012 – 30. 11. 2014

Rozpočet veřejné zakázky: 7 217 458,- Kč bez DPH (8 660 950,- Kč vč. DPH)

Hlavní řešitelka veřejné zakázky: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Koordinátorka veřejné zakázky: Mgr. Martina Zamrazilová, e-mail: zamrazilova@instand.cz, tel: 739 662 631

Subdodavatelé

Kontakty na subdodavatele veřejné zakázky:

NÁZEV ORGANIZACE

KONTAKTNÍ OSOBA

WEBOVÉ STRÁNKY

JOB o. s.

Josef Veselka

www.jobos.cz

QUIP – Společnost pro změnu o. s.

Mgr. Milena Johnová

www.kvalitavpraxi.cz

SKOK o. s.

Hana Vlčková

www.skok.biz

 

 EUROPROFIS a JOB REALIZUJÍ SPOLEČNÝ PROJEKT NA ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY QMSS V DALŠÍCH 8 ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V Praze, prosinec 2012

 Komplexní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém

 Od července 2011 je realizován grantový projekt „Kompletní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém“. V rámci projektu je implementován Systém řízení kvality sociálních služeb (dále „Systém QMSS“) v 8 zařízeních sociálních služeb v kraji Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém kraji (BERENIKA-Vysoké Mýto, sdružení pro pomoc těžce zdravotně postiženým osobám; Centrum sociálních služeb Naděje Broumov – úsek pečovatelské služby; Domov důchodců a Ústav sociální péče Česká Skalice; Fokus Vysočina; MIREA denní stacionář, o.p.s.; Šance pro Tebe, o.s.; Sociální služby Lanškroun; ÚSP pro mládež Kvasiny).

 Příjemcem dotace je firma EuroProfis, s.r.o. spolu s občanským sdružením JOB o.s., kteří již tento Systém QMSS vytvořili a pilotně ověřili v 6 zařízeních různých typů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v letech 2009 – 2010. Toto je již druhý projekt tohoto typu, který je zaměřen na nově vybrané poskytovatele soc. služeb.

 Na začátku srpna 2011 se uskutečnilo Úvodní setkání, kterým začal projekt „Kompletní řízení kvality v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a Královéhradeckém“, CZ.1.04/3.1.03/66.00095. Od konce srpna do konce září 2011 byla provedena u všech 8 poskytovatelů soc. služeb analýza podmínek realizovatelnosti. Tým konzultantů s celým implementačním týmem daného zařízení zkontroloval připravenost poskytovatele na implementaci systému QMSS ve 3 oblastech – záměry organizace, dostatečná kapacita pracovníků, zkušenosti vedení a pracovníků se zaváděním systému kvality a finanční oblast z několika hledisek. Během září a října 2011 u všech 8 poskytovatelů soc. služeb proběhla analýza výchozího stavu. Porovnávali se stanovené cílové stavy jednotlivých struktur systému QMSS s úrovní jejich naplnění v dané organizaci. Zjištěné výsledky se projevily v tzv. Implementačním plánu.

 V každém z 8 zařízení proběhlo celkem 12 konzultačních schůzek týkající se přímo implementace. Schůzky-konzultace začaly v listopadu 2011 a ukončeny byly v říjnu 2012. Na schůzkách se postupně probíraly jednotlivé struktury systému QMSS (struktura záměrů, struktura poskytovaných služeb, organizační struktura, struktura procesů, struktura dokumentace) a tvořily se závazné výstupy. Během konzultací byly členům implementačního týmu daného zařízení cíleně předávány informace a zkušenosti s implementací systému QMSS a byli podporováni při tvorbě výstupů. V závěru konzultací byla sestavena a mezi zaměstnance zařízení distribuována pravidla týkající se fungování a udržování systému QMSS.

 U každého z poskytovatelů proběhly za dobu implementace systému QMSS dvě supervize. V lednu a únoru 2012 proběhla první supervize u všech poskytovatelů služeb, druhé probíhaly v červenci a srpnu 2012. Cílem byla podpora procesu implementace systému QMSS v zařízeních z pohledu jejího interního řízení, podpory týmové spolupráce, komunikace, koordinace a delegování úkolů z ní vznikajících. Jednalo se o zaměření na oblast řešení interpersonálních vztahů, motivace, řešení nestandardních situací a přenosu informací. Supervize tedy řešila témata spojená s řízením implementace a řízení lidí, nikoli problematiku zavádění systému QMSS.

 V listopadu 2012 proběhla první část hodnocení implementace. Cílem zhodnocení implementace je provést hodnocení implementace systému QMSS z vícero pohledů, tedy potvrzení míry zavedení systému v dílčích strukturách a míry provázanosti systému napříč strukturami. V každém zařízení se uskuteční 2 typy auditů – interní a externí. Interní audity u všech poskytovatelů sociálních služeb proběhly v listopadu 2012. Oba typy auditů objektivizují celkové hodnocení implementace.  Interní audity v jednotlivých zařízeních provedly interní auditorské týmy (IAT) složené z vedoucího hodnotitele a dvou auditorů. Realizací je podpořena kompetence členů IAT ze zařízení a bude podpořena vize budoucích interních auditorů. Externí audity budou realizovány začátkem roku 2013 a poté proběhne závěrečné setkání k auditům, jehož cílem bude shrnutí výstupů auditů, podání zpětné vazby a zodpovězení dotazů.

 Od roku 1998 do roku 2010 bylo v rámci činností sekce realizováno několik projektů a zakázek:

Zajištění dlouhodobých konzultací pro poskytovatele sociálních služeb

Zakázku zajišťovalo o. s. JOB pro Královéhradecký kraj. Jednalo se o realizaci dlouhodobých konzultací v pěti sociálních službách. Zakázka byla realizována v roce 2010.

Zajištění individualizované podpory v rozvoji sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Tato zakázka byla součástí projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, který realizuje Královéhradecký kraj v rámci Evropského sociálního fondu. Obsahem zakázky, kterou zajišťoval o. s. JOB, byla bezplatná konzultační podpora poskytovatelů sociálních služeb, která  přispěla ke zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Zakázka byla realizována v letech 2009 a 2010.

V letech 2006 – 2008 jsme se spolu s Královéhradeckým krajem podíleli na realizaci projektu „Vzděláváním poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní Síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje“. Jednalo se o dvouletý projekt, na který kraj získal finanční podporu ve výši 8,4 mil. Kč z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Účelem projektu bylo podpořit a zajistit rozvoj kvality sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje, přispět k nastavení optimálních podmínek pro zajištění funkčního systému sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje, ve kterém budou na sociální služby efektivně vynakládány veřejné prostředky a zároveň bude zajištěna kvalita a dostupnost pro uživatele těchto služeb, podporující jejich integraci do běžného života.

Obecným cílem projektu bylo prostřednictvím metodické podpory, vzdělávacích aktivit, systému evaluací a konzultací podpořit poskytovatele sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v posílení jejich schopností a dovedností poskytovat takové sociální služby, které podporují sociální integraci uživatelů do komunity a jsou v souladu s principy existujících standardů kvality sociálních služeb.

Od roku 2003 jsme se soustavně podíleli na realizaci jednotlivých fází „Projektu procesu standardizace a zefektivnění sociálních služeb formou komunitní spolupráce v Královehradeckém kraji“, které jsme nejen obsahově zpracovali a úspěšně předložili k podpoře orgánům kraje, ale také v úzké spolupráci s Královéhradeckým krajem úspěšně realizovali. Jednalo se o 3 projektové fáze, které probíhaly v období duben 2003 – duben 2006.

Projekt „Občanské sdružení „JOB“ – rozvoj sociálních aktivit“ (rok 2002)– projekt v rámci programu EU Phare ACCESS 99

Projekty: „Geriatrické centrum I.“ ( rok 2000), „Geriatrické centrum II.“ ( rok 2001) a „Geriatrické centrum III.“ ( rok 2002) – Projekt byl realizován ve spolupráci JOB o.s. s Geriatrickým centrem Týniště nad Orlicí a zajistil zavedení a realizaci nových typů sociálních služeb v Týništi nad Orlicí a přilehlých obcích.

Jednalo se primárně o zavedení služeb typu Komplexní domácí péče (péče o klienta v domácnosti včetně zdravotního ošetření), Denní stacionář (denní až 8,5 hodinová péče o klienta v prostorách GC) a rozvoj Pečovatelské služby.

Projekt „Informační centrum“ (1998-1999) – roční projekt probíhal v rámci programů Phare a obsahoval kompletní vybudování informačního subjektu zaměřeného na transformaci sociálních institucí (série seminářů a vzdělávacích programů, informační servis, právní poradenství, publikační činnost, odborná knihovna atd.).

Projekt „Speciální metody práce s klienty v zařízeních sociální péče“ (1998-1999) – roční projekt v rámci programů Phare realizovaný ve spolupráci s britsko-českým týmem lektorů a Londýnskou firmou EDSAL. Výstupem projektu bylo vytvoření českého týmu lektorů, obohacení metod o česká specifika a kontinuální aplikace stejnojmenného vzdělávacího produktu v našich podmínkách a institucích.