Toto jsou východiska, která byla vytvořena členy organizace „JOB“, přijata a bezvýhradně schválena jako základní etická pravidla, kterými se členové JOBu řídí při své práci :

1. Uznání hodnoty jednotlivce

Členové „JOBu“ respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení, náboženství nebo přínos pro společnost.

2. Respekt

Členové „JOBu“ respektují při poskytování služeb a práce v rámci organizace odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Respektují svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a služby poskytují nedirektivně, tj. formou nabídky.

3. Pluralita

Členové „JOBu“ respektují odlišné názory a postoje jiných osob a chápou je jako součást plurality v občanské společnosti a vystupují v souladu s jejími demokratickými principy.

4. Loajalita k organizaci

Členové „JOBu“ vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání sdružení jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace a řídí se vnitřními předpisy a dokumenty sdružení, svým chováním nepoškozují pověst a zájmy sdružení.

5. Neúplatnost a poctivost

Členové „JOBu“ nepřijímají při práci v organizaci finanční ani hmotně významné dary, ze kterých by měli osobní prospěch. Jednají čestně, spolehlivě a důvěryhodně.

6. Otevřenost, princip partnerství a spolupráce

„JOB“ je otevřenou organizací pro přijímání nových členů, pro rozšiřování se o nové sekce, pro širokou spolupráci na principech partnerství se zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb, veřejnou správou a samosprávou, se studenty, dobrovolníky, školami, dalšími neziskovými organizacemi a veřejností.

7. Ochrana osobních údajů a diskrétnost

Členové „JOBu“ zachovávají, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mlčenlivost, týkající se všech osobních údajů uživatelů služeb. Každý člen sdružení podepsal Prohlášení o mlčenlivosti.

8. Podpora nezávislého života jednotlivce

Členové „JOBu“ uznávají a poskytují takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb zůstávali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem života, využívat instituce poskytující služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti a schopnosti.Dále, aby příjemci těchto služeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí a mohli být sami sebou a aby tyto služby směřovaly k rozvoji kvality veřejných služeb.