Úvod do systému managementu kvality sociálních služeb

Cílem vzdělávací aktivity je:

 • zvýšit kompetence pracovníků v oblasti zavádění, řízení a zlepšování systému kvality v zařízeních sociálních služeb,
 • seznámit účastníky s existujícími systémy řízení kvality v kontextu zákonných požadavků na sociální služby,
 • prezentovat procesní pohled na řízení organizace s vazbou na ostatní struktury systému,
 • identifikovat kroky implementace systému managementu kvality v zařízeních sociálních služeb.

Vzdělávaní je vedeno s použitím moderních interaktivních metod, které umožňují prostřednictvím přímých zážitků konfrontovat postoje a prezentovat poznatky a následně je vhodně použít ve vlastní organizaci k realizaci zamýšlených změn. Obsahová struktura zahrnuje vstup do problematiky systému managementu kvality sociálních služeb:

 • principy, názvosloví a zásady systémů managementu jakosti,
 • zásady a principy ISO 9000, požadavky ISO 9001,
 • model excellence EFQM a Model CAF, přístupy a aplikace,
 • průběh implementace systémů managementu jakosti,
 • standardy kvality sociálních služeb, porovnání s ISO 9001, Modelu excellence EFQM a Modelu CAF,
 • zásady procesního přístupu a aplikace,
 • dokumentace systémů managementu jakosti,
 • projekt implementace.

Součástí vzdělávání je i následná zpětná vazba, která prokazuje rozsah použitelnosti poznatků a zkušeností ze vzdělávací aktivity v realitě konkrétních organizací.

Kurz byl akreditován MPSV pod číslem 2009/517-SP

Komu je kurz určen

Všem, pro které je přehled v systémech východiskem k rozhodování:

 • statutárním zástupcům organizací,
 • řídícím pracovníkům,
 • sociálním pracovníkům,
 • manažerům kvality,
 • konzultantům,
 • metodikům,
 • a dalším pracovníkům, kteří jsou zodpovědní nebo se podílí na implementaci a správě systému managementu kvality v zařízeních sociálních služeb.

Pozn.: Kurz je provázán s kurzy„Dokumentace v kostce“ a „Zaostřeno na procesy“. Účast na kurzu „Úvodu do systému managementu kvality sociálních služeb“ však není podmíněna předchozí účastí na zmíněných dvou kurzech.

Časový rozsah

2 dny, 16 výukových hodin

Lektoři

 • Veselka Josef
 • Koldinská Jindra, Bc.
 • Syrový Jan, Bc.
 • Čupka Ján, Mgr.

Další informace o kurzu

Cena a podmínky realizace